Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Valintakriteerit

Yhdessä vielä enemmän kehittämisstrategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella Varsin Hyvän hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet ja yritystuet. Hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen hanke- ja yritystukikohtaisesti. Tässä työssä voidaan käyttää apuna hallituksen nimeämiä työryhmiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Arviointi tapahtuu pääasiassa hankesuunnitelman ja muiden hakijan toimittamien dokumenttien pohjalta.

Kaikkien eri kriteerien toteutumista arvioidaan Kyllä/Ei -asteikolla. Valintakriteerit on jaoteltu hyväksyttävyys ja erityiskriteereihin sekä hanketukien että yritystukien osalta. Rahoitettavan hankkeen tai yritystuen on toteutettava kaikki ao. tukityypille asetetut hyväksyttävyyskriteerit. Erityiskriteereistä vähintään kolmen (hankkeissa) tai yhden (yritystuissa) on toteuduttava. Jos hanke tai yritystuki toteuttaa vähimmäismäärää enemmän erityiskriteereitä, voi se edistää hankkeen valintaa hakuprosessissa. Kansainvälisillä hankkeilla on lisäksi omat kriteerit, joiden tulee täyttyä yleisten hyväksyttävyyskriteereiden lisäksi kaikissa kansainvälisissä hankkeissa.

Valintakriteereiden lisäksi hankekohtaisesti arvioidaan mitä Varsin Hyvän kehittämisstrategian painopistealuetta ja läpileikkaavia teemoja hanke toteuttaa.

Katso lisäksi Valintakriteerit ja rahoituslinjaukset -dokumentti sekä Valintakriteerien tarkistuslista

 

Hyväksyttävyyskriteerit

Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen ja toteuttaa sen tavoitteita
Hanke on Varsin Hyvä ry:n paikallisen kehittämisstrategian mukainen ja toteuttaa sen tavoitteita
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat Varsin Hyvä ry:n toimialueelle
Hanke on yleishyödyllinen
Hanke lähtee liikkeelle ruohonjuuritason tarpeista
Hanke on realistinen ja toteutettavissa
Hankkeelle on laadittu selkeä hankesuunnitelma
Hakijalla on riittävä osaaminen hankkeen hallinnon järjestämiseksi
Hankkeen toteuttajataho pystyy järjestämään hankkeen yksityisen ja väliaikaisrahoituksen

Erityiskriteerit

Hanke edistää yhdistysten palvelutoiminnan kehittymistä ja yhteistyötä kuntien kanssa
Hankkeella on pysyviä vaikutuksia
Hanke lisää yhteistyötä ja verkostoja toimialueella
Hankkeella on työllistäviä vaikutuksia
Hankkeella on jatkuvuutta toteutusajan jälkeen
Hanke on kestävän kehityksen mukainen ja sillä on positiivisia ympäristövaikutuksia
Hanke edistää tasa-arvoa
Hanke on innovatiivinen
Hankkeen kustannukset ovat tavoitteisiin nähden kohtuulliset

Kansainvälisiä hankkeita koskevat kriteerit

Hanke hyödyttää paikallista elinkeinoelämää tai asukkaita
Hanke tuo uutta osaamista tai uudenlaisia menetelmiä Varsin Hyvä ry:n toimialueelle
Kv-kumppani on luotettava toimija (Leader-ryhmien puoltavat lausunnot ennen hankkeen aloitusta)

Strategian painopistealueiden toteutuminen hankkeessa

Uudistuva asukas- ja yhdistystoiminta
Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja
Kulttuurista ja ympäristöstä vetoa ja voimaa
Ekologisuus etusijalla

Läpileikkaavien teemojen toteutuminen hankkeessa

Edistääkö hanke jotain Varsin Hyvä ry:n strategian läpileikkaavaa teemaa?
Jos kyllä, niin mitä niistä (alleviivaa toteutuvat)?
yhteisöllisyys ja osallisuus, yhteistyö, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus, yhdistystoiminta, lähidemokratia, hyvinvointi, turvallisuus, elinkeinoelämä, innovaatiot, yrittäjyys, palvelut, kestävä kehitys, biotalous, elintarvikeala, matkailu, nuoret, paikalliskulttuuri

 

Yritystukien arvioinnissa käytettävät kriteerit

 

Yritystukien hyväksyttävyyskriteerit

Yritys sijaitsee Varsin Hyvän toimialueella tai toiminnan hyöty kohdistuu em. toimialueelle
Yritystuella on työllistävä vaikutus (uuden työpaikan syntyminen tai vanhan säilyminen)
Yrittäjän ammattitaito ja osaaminen on riittävää
Yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa
Liiketoimintasuunnitelma on toteuttamiskelpoinen

Yritystukien erityiskriteerit

Yrityksen ja/tai sen palveluiden tai tuotteiden merkitys on paikallisesti merkittävä
Yrityksen tuote, palvelu tai toimintatapa on innovatiivinen
Yritys toimii resurssitehokkaasti/kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti