Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Varsin Hyvän hankkeet > HobbyLeader -teemahanke

HobbyLeader -teemahanke

 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2021 – 31.12.2022
Toimenpiteiden hakuaika 1.1. – 18.4.2021
Toimenpiteiden toteutus 10.5.2021 – 31.10.2022

Mitä tarkoittaa teemahanke
Teemahanketta hallinnoi Leader Varsin Hyvä, ja siitä myönnetään 1000-5000 euron investointitoimenpiteille 75 % tuki. Tukea myönnetään yhteensä 42 500 euron edestä. Toimenpiteen hakijoina voivat olla vain Leader Varsin Hyvän alueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset. Kukin yhdistys vastaa omasta toimenpiteestään ja sen raportoinnista Leader Varsin Hyvälle, mutta Leader Varsin Hyvä vastaa raportoinnin ja maksuhakemusten tekemisestä Hyrrään.

Mihin hankkeesta myönnetään tukea ja kuinka paljon
Tavoitteena on kehittää maaseudun asukkaiden harrastusmahdollisuuksia kulttuurista urheiluun ja  muihin aktiviteetteihin. Investointituella voidaan mm. kunnostaa yhteiskäytössä olevia harrastustiloja ja -paikkoja sisällä ja ulkona, tai hankkia harrastamiseen liittyviä välineitä ja tarvikkeita.
Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä.
Toimenpiteille myönnetään 75 % tuki, ja omarahoitusosuus voi koostua kokonaisuudessaan talkootyöstä.
Kiinteitä rakennelmia tehtäessä kohteen tulee olla hakijan omistuksessa, tai siitä tulee olla vähintään 10 vuoden vuokrasopimus.

Teemahankkeessa ei tueta toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristöluvan. Toimenpideluvat tai mahdolliset maanomistajien tai naapureiden suostumukset tai sopimukset on oltava jo hankkeen hakuvaiheessa. Palkkakuluja ei kannata sisällyttää hakemukseen niiden todentamisen työläyden takia.

Toimenpiteiden tavoitteita

 • Parantaa maaseudun palvelutarjontaa ja vapaa-ajan aktiviteetteja
 • Edistää hyvinvointia ja terveyttä parantuneilla harrastusmahdollisuuksilla
 • Lisätä maaseutualueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta
 • Lisätä yhteisöllisyyttä ja asukkaiden aktiivista osallistumista oman kotiseudun kehittämiseen mm. talkootyötä tekemällä
 • Torjua yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
 • Aktivoida uusia toimijoita mukaan yhdistys- ja Leader-toimintaan sekä paikalliseen kehittämiseen
 • Parantaa harrastustilojen- ja paikkojen toiminnallisuutta ja käyttöä
 • Hankkia yhteiskäyttöön tulevia harrastusvälineitä
 • Edistää harrastusmahdollisuuksia kulttuurin parissa ( musiikki, kuvataide, näytteleminen, kirjoittaminen, kädentaidot, valo- ja videokuvaus, tanssi, ruokakulttuuri)
 • Parantaa ulko- ja luontoliikuntamahdollisuuksia ja -reittejä
 • Edistää luonto- ja puutarhaharrastusta
 • Edistää paikalliseen kulttuuriin ja historiaan liittyvää toimintaa ja aktiviteetteja
 • Edistää lasten, perheiden ja nuorten vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia
 • Lisätä esteettömiä/saavutettavia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia


Toimenpide-esimerkkejä

 • sisäharrastustilojen kunnostaminen
 • harrastusvälinehankinnat sisätiloihin: urheiluvälineet, lauta- ja pöytäpelit, tietokonepelit
 • laitehankinnat: av-laitteet, valo-, video- ja äänitekniikka
 • esim. musiikin, kuvataiteiden, näyttelemisen, kirjoittamisen, kädentaitojen, tanssin ja ruokakulttuurin harrastamiseen liittyvät hankinnat ja investoinnit
 • ulkoliikuntavarusteet ja -välineet; kuntoiluvälineet, maalit, kori- ja lentopalloverkot, frisbeekiekot-/korit, sähköpyörät
 • retkeilyvarusteet ja -välineet; teltat, keittovälineet, kanootit, kajakit, sup-laudat, kalastusvälineet
 • luontokohteiden ja reittien kunnostus; laavut, nuotiopaikat, kalusteet, kaiteet, pitkospuut, pienet sillat, portaat
 • viitoitukset ja opasteet luontoreiteille, kulttuurikohteisiin ja -nähtävyyksiin
 • ulkoliikuntapaikkojen ja –reittien kunnostus
 • uimarantojen ja ulkoilupaikkojen kunnostaminen ja varustaminen, pukukopit, vessat, laiturit, oleskelualueiden varustus, laiturit, nuotiopaikat
 • esteettömään liikkumiseen liittyvät rakennelmat ja apuvälineet; invaluiskat, kaiteet

HAKUOHJEET
Hakulomake löytyy suomi.fi -palvelusta. Tukea haetaan lomakkeella 3325b Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma. Lomakkeen täyttöohjeet
Hakemus liitteineen toimitetaan os. Leader Varsin Hyvä, Kuralankatu 2, 20540 Turku
TAI
lähetetään sähköpostitse os. toimisto(at)varsinhyva.fi
Huom! Jokainen liite erikseen skannattuna tai pdf-tiedostona, ei valokuvia.

Leader Varsin Hyvän henkilökunta auttaa hakemuksen täyttämisessä tarpeen mukaan, ja hakijoille annetaan tarvittaessa mahdollisuus täydentää hakemusta sen jättämisen jälkeen. Myöhästyneitä ja täydentämättä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen liitteet
– investointitoimenpiteen hakulomake Lnro 3325B
Huom! allekirjoitukset yhdistyksen sääntöjen mukaisesti!

– kustannusarvion erittely (Huom! talkootarjoilusta ja -vakuutuksesta sekä kirjanpidosta johtuvat kulut ovat hyväksyttäviä
kustannuksia)
– arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä 3306F
– yli 2 500 euron hankinnoista selvitys hintatasosta (kolme tarjousta tai muu selvitys)
– yhdistysrekisteriote tai selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (pöytäkirjaote) jos yhdistysrekisteri ei ole ajan tasalla
– yhteisön säännöt
– selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
– selvitys alv-velvollisuudesta (ote Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä)
Valintakriteerit HobbyLeader alatoimenpiteet

Rakentamisinvestointeihin lisäksi tapauskohtaisesti
– pääpiirustukset
– erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
– rakennusselostus
– rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
– jäljennös toimenpiteen vaatimasta toimenpideluvasta. Toimenpidelupa on tilanteen mukaan tukikelpoinen kulu.
(Teemahankkeessa ei tueta toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristöluvan)
–  jäljennös maanomistajien tai naapureiden suostumuksesta
– palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)

Toteutettavien toimenpiteiden valinta ja toimenpiteen aloittaminen
Leader Varsin Hyvän hallitus valitsee teemahankkeessa toteutettavat toimenpiteet. Valinta suoritetaan hallituksen kokouksessa hakuajan päätyttyä. Valituiksi tulevat parhaiten Valintakriteerit HobbyLeader alatoimenpiteet ja muut ehdot täyttävät toimenpiteet.
Hakijat voivat aloittaa toimenpiteiden toteuttamisen omalla riskillä aikaisintaan Leader Varsin Hyvän hallituksen päätöksen jälkeen, sitä ennen syntyneet kustannukset ovat tukikelvottomia. Lopullisen tukipäätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Toimenpiteiden toteuttajat osallistuvat Leader Varsin Hyvän järjestämään aloituspalaveriin, jossa käsitellään toimenpiteen toteuttamiseen liittyviä asioita. Hakijat toteuttavat toimenpiteitä suunnitelman mukaan ja toimittavat tarvittavat asiakirjat maksuhakemusta ja raportointia varten Leader Varsin Hyvälle.

Varsin Hyvä tarjoaa rahoitusta yhdistysten investointeihin! Haku on nyt auki!

Infotilaisuus toimenpiteiden hakijoille 26.1.2021 klo 18-19, Teams
Info HobbyLeader hakijoille 26.1.2021

 

MAKSUHAKEMUKSET JA TUEN MAKSAMINEN
Hankkeesta tehdään kolme maksuhakemusta seuraavan aikataulun mukaisesti
1. ajalta 19.5.2021 – 31.8.2021 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
31.10.2021
2.  ajalta 1.9.2021 -31.3.2022 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
31.5.2022
3. ajalta 1.4.2022 – 31.10.2022 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
31.12.2022

Toimenpiteiden maksuhakemus lähetetään Leader Varsin Hyvälle sähköpostitse os. eeva.mettala-willberg(at)varsinhyva.fi

Maksuhakemukseen tulee liittää
– kirjanpitäjän allekirjoituksellaan vahvistama ote pääkirjasta
– kopiot menotositteista (kuitit)
– kopiot maksutositteista (tiliote tai ote nettipankista)
– hintavertailu/tarjoukset/perustelut valinnalle, jos hintavertailua tai tarjouksia ei ole esitetty tukea haettaessa.
Uudessa maksumääräyksessä 6/2021 8 § ei ole enää mainintaa vain yli 2500 t€:n rajan ylittävien kustannusten kohtuullisuuden tarkastamisesta.
– talkootyökirjat
– valokuvia valmiista rakenteista/rakennuksista, tehdyistä toimenpiteistä tai hankituista tarvikkeista.

Liitteet tulee toimittaa pdf-tiedostoina tai skannattuna, ei valokuvia. Yksi tai useampi asiakirja samaan tiedostoon, ei yksi sivu kerrallaan, kiitos!

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Tuki maksetaan toimenpiteiden toteuttajille sen jälkeen, kun Ely-keskus on tehnyt hankkeesta maksupäätöksen.

Kooste rahoituksen saaneista toimenpiteistä HANKEREKISTERI

Lisätietoa
Eeva Mettala-Willberg
eeva.mettala-willberg(at)varsinhyva.fi
040 580 8868