Pages Navigation Menu

Hakuohjeet ja aikataulu

Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -hankkeen toteutusaika on 15.5.2018 – 31.12.2020. Hankkeen teemana on yhteisessä käytössä olevien tilojen ja niiden ympäristön kunnostaminen sekä kylien luontokohteisiin tehtävät investoinnit. Toimenpiteiden hakuaika on 15.5.- 14.9.2018.

1. Hakuohjeiden tarkoitus
Hakuohjeet kertovat hakumenettelystä ja aikataulusta. Ne kertovat toimenpiteen toteuttamiseen liittyvistä seikoista ja tuen maksamisesta hakijalle.

2. Hakija
Hakijana voi olla yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö kuten rekisteröity yhdistys tai säätiö joka toimii Leader Varsin Hyvän toiminta-alueella: Masku, Nousiainen, Paimio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Kaarina (ent. Piikkiön alue, Kuusiston saari), Lieto (pl. Tarvasjoki), Naantali (vanhan kaupungin alue, Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä, Velkua, Livonsaari sis. Lempisaaren alue), Raisio (alue Palovuoresta Haunisten altaalle ja Raision joelle) ja Turku (Maaria, Paattinen ja Kakskerran alue).

3. Hakuaika
Toimenpiteiden hakuaika on 15.5.- 14.9.2018. Hakemusten tulee olla perillä Varsin Hyvän toimistolla perjantaina 14.9. Jos haun päättymiseen mennessä ei ole tullut riittävää määrää hakemuksia, Varsin Hyvän hallitus voi jatkaa hakuaikaa.
Toimenpiteiden tulee olla toteutettuja 31.8.2020 mennessä.

4. Toimenpiteen kustannukset ja tuen määrä
Teemahankkeessa toteutettavan yksittäisen toimenpiteen kustannusten alaraja on 1 000 euroa ja yläraja 7 000 euroa. Kaikille myönteisen tukipäätöksen saaneille toimenpiteille myönnetään 75 % tuki hyväksytystä kokonaiskustannusarviosta. Omarahoitusosuus voi koostua talkootyöstä, jonka arvo on 15 € / tunti /hlö tai 45 € / tunti kun työ tehdään koneella (esim. traktori, kaivinkone). Hyväksyttävät kustannukset toimenpiteissä ovat samat kuin yleishyödyllisissä investointihankkeissa.

5. Hakulomake ja sen lähettäminen
Hakulomake löytyy suomi.fi -palvelusta. Tukea haetaan lomakkeella Lnro 3325B Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma. Lomakkeen täyttöohjeet

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen toimisto@varsinhyva.fi. Poikkeustapauksessa hakemuksen voi lähettää postitse Leader Varsin Hyvän toimistolle os. Kuralankatu 2, 20540 Turku. Leader Varsin Hyvän henkilökunta auttaa hakemuksen täyttämisessä tarpeen mukaan, ja hakijoille annetaan tarvittaessa mahdollisuus täydentää hakemusta sen jättämisen jälkeen. Myöhästyneitä ja täydentämättä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen liitteet (Voi toimittaa sähköisesti lukuun ottamatta hakulomaketta Lnro 3325B)
– investointitoimenpiteen hakulomake Lnro 3325B Toimitetaan postitse alkuperäisin allekirjoituksin varustettuna. Huom! allekirjoitukset yhdistyksen sääntöjen mukaisesti!
– kustannusarvion erittely
– yli 2 500 euron hankinnoista selvitys hintatasosta (kolme tarjousta tai muu selvitys)
– yhdistysrekisteriote
– selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (pöytäkirjaote) jos yhdistysrekisteri ei ole ajan tasalla
– yhteisön säännöt
– selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
– arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä Lnro 3306F
– valintakriteerien tarkistuslista Valintakriteerit

Rakentamisinvestointeihin lisäksi tapauskohtaisesti
– pääpiirustukset
– erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
– rakennusselostus
– rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
– jäljennökset toimenpiteen vaatimista viranomaisluvista
– palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)

6. Toteutettavien toimenpiteiden valinta ja toimenpiteen aloittaminen
Leader Varsin Hyvän hallitus valitsee teemahankkeessa toteutettavat toimenpiteet. Valinta suoritetaan hallituksen kokouksessa hakuajan päätyttyä. Valituiksi tulevat parhaiten valintakriteerit ja muut ehdot täyttävät toimenpiteet.

Valituksi tulleille sekä valitsematta jääneille toimenpiteiden hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse hallituksen päätös. Lisäksi valitsematta jääneille esitetään perustelut valitsematta jäämisen syistä.

Hallituksen päätöksen jälkeen järjestetään valituksi tulleille toimenpiteiden hakijoille yhteinen tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja annetaan toimenpiteen toteuttamiseen liittyviä ohjeita.

Hakijat voivat aloittaa  toimenpiteiden toteuttamisen omalla riskillä aikaisintaan Leader Varsin Hyvän hallituksen päätöksen jälkeen, sitä ennen syntyneet kustannukset ovat tukikelvottomia. Lopullisen tukipäätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Toimenpiteiden hakijat osallistuvat Leader Varsin Hyvän järjestämään aloituspalaveriin, jossa käsitellään toimenpiteen toteuttamiseen ja maksuhakemuksen tekemiseen liittyviä asioita. Hakijat toteuttavat toimenpiteitä suunnitelman mukaan ja toimittavat tarvittavat asiakirjat maksuhakemusta ja raportointia varten Leader Varsin Hyvälle.

7. Tuensiirtosopimus
Toimenpiteiden valinnan jälkeen Leader Varsin Hyvä tekee valittujen toimenpiteiden hakijoiden kanssa Tuensiirtosopimus. Siinä sovitaan tuen siirtämisestä Leader Varsin Hyvältä toteuttavalle taholle sekä vastuukysymyksistä ja työnjaosta.

8. Teemahankkeen lähetys ELY-keskukseen
Leader Varsin Hyvä lisää valitut toimenpiteet Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -hankkeen hakemukseen Hyrrä-järjestelmässä, minkä jälkeen se lähetetään V-S Ely-keskukseen. Valituille toimenpiteille tiedotetaan, kun V-S Ely-keskus on tehnyt päätöksen.

9. Maksuhakemukset ja tuen maksaminen
Toimenpiteiden maksuhakemus lähetetään Leader Varsin Hyväälle. Hankkeesta tehdään kolme maksuhakemusta.
1. ajalta 10.10.2018 – 31.3.2019 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on 15.4.
2.  ajalta 1.4.2019 – 30.9.2019 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on 15.10.
3. Viimeinen maksuhakemus tehdään kun viimeinenkin toimenpide on valmis ja maksuhakemus toimitettu Varsin Hyvälle.

Maksuhakemukseen tulee liittää kirjanpitäjän allekirjoituksellaan vahvistama ote pääkirjasta (tarpeen mukaan Pääkirjan avain), kopiot menotositteista (kuitit) ja maksutositteista (tiliote tai ote nettipankista), talkootyökirjat  sekä valokuvia tehdyistä toimenpiteistä tai hankituista tarvikkeista. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Leader Varsin Hyvä laatii Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -hankkeen toimenpiteistä maksuhakemuksen Ely-keskukseen kahdesti vuodessa. Tuki maksetaan toimenpiteiden toteuttajille sen jälkeen, kun Ely-keskus on tehnyt hankkeesta maksupäätöksen.

10. Tiedottaminen ja neuvonta
Hankkeiden hakuajasta tiedotetaan Leader Varsin Hyvän www-sivuilla, facebookissa ja paikallislehdissä.

Kaikissa toimenpiteeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Leader Varsin Hyvän toimistoon. Käymme myös mielellämme paikan päällä tutustumassa kohteeseen ja neuvomassa suunnitelman laatimisessa.

Kysy lisää: hankeneuvoja Eeva Mettala-Willberg, eeva.mettala-willberg@varsinhyva.fi, puh. 040 580 8868