Pages Navigation Menu
Etusivu > Yhdistys > Varsin Hyvä ry:n säännöt

Varsin Hyvä ry:n säännöt

Varsin Hyvä ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen virallinen nimi on Varsin Hyvä ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä Rural Wellbeing for SW -Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Rusko.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminta-alue on Varsinais-Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita yhteistyöhön omien asuinalueidensa kehittämiseksi sekä tukea ja edistää uudenlaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on maaseutualueiden elinvoimaisuuden säilyttäminen, viihtyvyyden lisääminen, ympäristön tilan kohentaminen, pienyritystoiminnan yleisten edellytysten parantaminen, maaseudun virkistyskäytön ja maaseutumatkailun yleisten edellytysten kehittäminen sekä työpaikkojen luominen ja turvaaminen maaseudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja, opintomatkoja jäsenilleen, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea julkisia varoja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä jokainen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoi-tuksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, joka voi olla pienempi henkilöjäsenillä ja suurempi yhteisöjäsenillä. Perimisestä ja maksujen suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi ja muiden varsinaisten ja varajäsenten toimikausi kolme kalenterivuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän varajäsenistään on kolmasosa vuosittain erovuorossa. Sama hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen vain kerran. Hallituksessa tulee olla tasapuolisesti jäseninä a) yhdistysten ja yhteisöjen, b) alueen yksittäisten asukkaiden ja c) kuntien piiristä. Samoin tulee ottaa huomioon seudullinen edustuksellisuus hallituksen jäseniä valittaessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen alaisena voi toimia työryhmiä. Näissä valmistelevissa elimissä voi olla hallituksen jäseniä edustamassa hallitusta. Työryhmistä ja niiden tehtävistä vastaa hallitus. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Ãänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ãänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä päivänä. Kokouspaikkana voi olla kotipaikkakunnan (Rusko) lisäksi jokin muu Varsinais-Suomen kunnista. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Ãänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ãänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lehti-ilmoituksella toiminta-alueen kunnissa yleisesti ilmestyvässä lehdessä, tai kirjeellä yhdistyksen jäsenille.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun perinnästä sekä henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan tilintarkastusyhteisö
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja/tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja/tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

VARSIN HYVÄ RY:N TIETOSUOJASELOSTE