Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon?

Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon?

Ohjelmakauden 2023-2027 tukien haku aukeaa kevään 2023 aikana. Yksityiskohtaiset tukilinjaukset päivitetään kevään aikana.

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin, vaan hankkeen tulee mahdollistaa jotain extraa. Leader-ryhmät voivat rahoittaa yleishyödyllisinä sellaisia hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Tukea myönnetään ensisijaisesti niihin hankkeisiin, jotka tehokkaimmin edistävät Varsin Hyvän oman paikallisen kehittämisstrategian tavoitteita. Hankkeiden valintaa ohjaavat Varsin Hyvän hallituksen määrittelemät valintakriteerit, jotka jakautuvat hyväksyttävyys- ja erityiskriteereihin. Valintakriteereistä ja niiden käytöstä on kerrottu lisää Valintakriteerit-sivulla.

Hankkeen tukiprosentti arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja sen päättää Varsin Hyvän hallitus. Tuen määrä on 50-80 %.

 

Lue lisää hanketyypeistä ja tukiprosenteista:

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllinen investointihanke

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Pienhanke

 

Tukea ei myönnetä:

 1. Sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta
 2. Korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin
 3. Leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
 4. Osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
 5. Arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija ei esitä selvitystä siitä, että kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta
 6. Kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta (esim. pullopantit tai kauppoketjujen bonuskertymät)
 7. Kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
 8. Palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
 9. Muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
 10. Matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin matkan suorittamisen aikana voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
 11. Sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jos virka tai toimi täytetään yli vuodeksi eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana (paikka tulee laittaa avoimeen hakuun, jos ko. työtehtävässä tulee yksi (1) henkilötyövuosi täyteen hankkeen aikana, htv:n laskentakaava alla)
 12. Virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon

 

 

Työtunnit (h), joista palkka maksettu = htv
Täysipäiväisen työpäivän pituus (h) * vuoden työpäivien määrä