Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!
Vaikuta maaseudun tulevaisuuteen ja vastaa kyselyyn TÄSTÄ

Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon? > Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat mm. maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Tukea voidaan myöntää koulutukseen, joka kohdistuu (enimmäistukiprosentti suluissa):

  1. Maaseudun asukkaiden osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittämiseen ja yhteistyövalmiuksien lisäämiseen (90 %)
  2. Maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)
  3. Metsätalousalalla toimiville yrityksille (90 %)
  4. Muille kuin em. mainituille mikro- ja pienyrityksille (70 %)
  5. Rajattulle joukolle muita kuin maa- ja metsätalousyrityksiä (75 %, de minimis -tukena)

 

Koulutuksen on oltava pääsääntöisesti ryhmille suunnattavaa monimuotokoulutusta. Enintään puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa.

Koulutuksen tulee sisältää vähintään 20 oppituntia (väh. 45 min) ja se voi vastata enintään 45 opintopistettä (tai vastaavaa opintomäärää). Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa.  Koulutuksen kesto voi olla lyhyempi kuin 20 oppituntia, jos koulutustoimenpide toteutetaan osana muuta kehittämishanketta.

Tukea voidaan myöntää esittelytoimiin tai muuhun sellaiseen toimintaan, jossa välitetään tietoa:

  1. Uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä
  2. Muista liiketoimintaa olennaisesti parantavista menetelmistä
  3. Energia-, ympäristö- ja maaseutuasioista yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille

 

Tiedonvälityshankkeiden tukiprosentti on enimmillään 90 %. Esittelytoimiin liittyviin investointeihin voidaan myöntää tukea enintään 60 %.

Tukea ei myönnetä sellaiseen tiedonvälitystoimenpiteeseen, jossa tuki olisi valtiontueksi katsottavaa tukea tai jossa toimenpiteen pääasiallinen tarkoitus on hyödyttää yhtä tai vain vähäisessä määrin useampaa yksityistä elinkeinonharjoittajaa tai yritystä.

 

Tukemisen edellytykset

 

Tukea voidaan myöntää sellaiseen koulutukseen, joka täydentää käytännön kokemusta ja säännönmukaista oppivelvollisuuteen perustuvaa koulutusta, keskiasteen tutkintoa tai yliopisto- tai korkeakoulututkintoa kuulumatta osana perus- tai jatkokoulutustutkintoon.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saajalla tai, jos koulutustoimenpiteen toteuttaa muu kuin tuen saaja, toteuttajalla on koulutustoimenpiteen laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja ja muuta tiedonvälitystä koskevassa toimenpiteessä sen sisältöön ja vaativuuteen nähden ammattitaitoinen toteuttaja.

Koulutus- ja tiedonvälityspalveluja tarjoavilla yksiköillä tulee olla tarvittava pätevyys ja asianmukaiset valmiudet. Koulutus- tai tiedonvälityspalveluja tarjoavan organisaation tulee varmistua henkilöstön pätevyydestä. Henkilöstölle on tarjottava säännöllisesti tehtävien hoitamisen edellyttämää koulutusta. Tuensaajien on tarvittaessa voitava osoittaa, että hankkeessa työskentelevillä on hankkeen toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus tai osaaminen.

Lue lisää: Tukikelvottomat kustannukset