Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Yhteistyöhanke

Yhteistyöhankkeella edistetään elinkeinojen kehittämistä alueella ja uusien innovaatiooiden syntymistä. Toimenpiteeltä edellytetään nimensä mukaisesti aitoa yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa. Myös hankkeen tulosten tulee olla kaikkien yleisesti hyödynnettävissä. Tuki myönnetään vastuulliselle toimijalle.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää ja edistää:

  1. Uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa
  2. Uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia
  3. Maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä
  4. Elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia
  5. Energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä
  6. Uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa
  7. Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä
  8. Mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta

 

Yhteistyöhankkeita voidaan toteuttaa seuraavien tukimuotojen kautta:

Tämän tukityypin hankkeina voidaan toteuttaa aktivointi- ja koordinaatio- sekä MASVA-hankkeita.

Toimenpiteen kautta voidaan koota yritysryhmähankkeita ja muita elinkeinojen kehittämishankkeita. Hanketyyppi ei voi sisältää mitään konkreettista hyötyä osallistuville yrityksille.

Tukitaso on enintään 90 %.

Tämän tukityypin hankkeiden kautta voidaan tehdä teollista tutkimusta yrityksille uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi.

Tukitaso on enintään 80 %.

Tämän tukityypin hankkeiden kautta voidaan kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, palveluita tai prosesseja. Toimenpiteinä toteutetaan pilotointeja tai kokeellista kehittämistä.

Tukitaso on enintään 60 %.

Tämän tukityypin hankkeissa kehitetään yritysryhmää. Mukana voi olla 3-9 osallistujayritystä, joille voidaan tehdä myös yrityskohtaisia toimenpiteitä ja kehittämistä. Tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis -tueksi.

Tukitaso on enintään 75 %.

 

Lue lisää: Tukikelvottomat kustannukset