Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Milloin voin aloittaa hankkeen?

Milloin voin aloittaa hankkeen?

Tukihakemus tulee vireille kun se on lähetetty Hyrrän kautta. Siitä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja. Suosittelemme kuitenkin aloittamaan hankkeen vasta Varsin Hyvän hallituksen päätöksen jälkeen. Hallituksen päätöksen jälkeen hakemus lähetetään Ely-keskukseen viranomaispäätöksen tekemistä varten.

Jos hanke on aloitettu ennen tukihakemuksen vireille tuloa, tukea ei voida myöntää.

Kehittämishanke on aloitettu jos hankkeen toteuttaja
• on allekirjoittanut hankkeen toteuttamiseen liittyvän sopimuksen
• tehnyt hankkeen toteuttamista koskevan hankinta- tai muun sopimuksen
• sopimusta solmimatta makanut hankkeeseen liittyvän kustannuksen
• solminut palvelusopimuksen

Investointihanke on aloitettu jos
• 
rakentamistöiden perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla kestävällä tavalla, tai jos työn toteuttaa urakoitsija, urakkasopimus on allekirjoitettu
• tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu
• on maksettu hankkeeseen liittyvä kustannus
• on tehty muu sitoumus joka tekee investoinnista peruuttamattoman

Investointia ei kuitenkaan katsota aloitetuksi, jos tuettava investointi sisältää useita hankintoja ja hankinnan arvo on vähäinen suhteessa investoinnin hyväksyttävään kokonaiskustannukseen.