Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Miten teen hankesuunnitelman?

Miten teen hankesuunnitelman?

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta kehittää. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Kun tarpeet on tunnistettu, mietitään mitä ja miten tehdään. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan mahdollisimman realistisesti, omat voimavarat tunnistaen. Suunnitteluvaiheessa kannattaa pitää mielessä, että hyvä hanke hyödyttää mahdollisimman montaa ja tulokset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Hyvällä hankkeella on myös jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeen.

Hankesuunnitelma kannattaa tehdä huolella, sillä se on hakijan ohjenuora koko hankkeen ajan. Kun haet toteutuneiden kustannusten perusteella maksatusta ELY-keskuksesta, maksatustarkastuksessa verrataan maksuun haettuja kuluja hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon, jolloin tuki maksetaan vain hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisista kustannuksista. Hankkeen kaikki toimenpiteet ja kustannukset on siis syytä eritellä riittävällä tarkkuudella.

Hankesuunnitelma täytetään Hyrrä-asiointipalveluun, jossa on suunnitelmaa varten valmiit osiot. Voit lähteä työstämään hankesuunnitelmaa joko suoraan Hyrrään tai Hankesuunnitelmapohjan avulla, joka on koostettu em. osioiden pohjalta. Pohjan avulla voit hahmottaa hankesuunnitelman rakennetta. Kun koet, että suunnitelmasi on loppusuoralla, voit siirtää valmiit tekstit suoraan Hyrrään tai lähettää word-dokumentin kommenteille Varsin Hyvään.

Hankesuunnitelman liitteeksi tarvitaan myös riittävän tarkka kustannusarvio. Kustannusarvion kohtuullisuudesta on varmistuttava jo hakemusvaiheessa. Kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia. Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee suurten hankintojen osalta toimittaa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

Omarahoitusosuus voi koostua osittain tai kokonaan talkootyöstä. Jos hanke sisältää talkootyötä, tulee hakemuksen liitteeksi tehdä talkootyösuunnitelma.

Hankesuunnitelma määrittää hankkeen toteutusta alusta loppuun asti. Toisinaan ennalta arvaamattomista syistä hanketta ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan täysin suunnitelman mukaisesti. Tällöin on tehtävä muutoshakemus. Ota yhteyttä Varsin Hyvään ennen muutoksen tekemistä. Muutoshakemus liitteineen menee laillisuusarviointiin Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sekä tiedoksi Varsin Hyvän hallitukselle. ELY-keskus tekee muutospäätöksen, jonka jälkeen voit jatkaa hankkeen toteuttamista muutetun hankesuunnitelman mukaisesti. On tärkeää tehdä muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista, jotta syntyneet kulut ovat tukikelpoisia.

 

Lataa: Hankesuunnitelmapohja , Hanketukihakemuksen liitteiden tarkistuslista