Pages Navigation Menu

Yrityksen investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Investoinnin tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Korjausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

 

Aineelliset investoinnit

 1. Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen
 2. Uusien ja käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkiminen (enintään omaisuuden markkina-arvoon asti, ml. osamaksukaupat, jotka rahoitetaan rahoitusyhtiön kautta)
 3. Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä (ml. lupa- ja rekisteröintimaksut)

 

Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 1. Pääpiirustukset
 2. Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa (esim. LVISA, lämmitys, vesijohto, viemäröinti, ilmanvaihto, automaatio-suunnitelmat)
 3. Rakennusselostus
 4. Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio- tai -laskelma (suositus: Talo 2000 -nimikkeistön mukainen jaottelu)

 

Jos hakee tukea rakentamisinvestointiin, tukipäätöstä varten tarvitaan lainvoimainen viranomaislupa, jos kunnan rakennusmääräykset sitä edellyttävät. Vaikka toimenpiteet eivät vaatisi lupamenettelyä, piirustukset, rakennusselostus ja eritelty kustannusarvio tarvitaan aina hanketukihakemukseen.

 

Aineettomat investoinnit (oltava poistokelpoisia)

 1. Tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen
 2. Patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen

 

Tuen määrä

Tukea myönnetään 20 % hyväksyttävistä (pääsääntöisesti arvonlisäverottomista) kustannuksista. Tuen minimimäärä on 2000 €. Poikkeuksellisesti tukea voidaan myöntää 35 %, jos yritys toimii elintarvikkeiden jatkojalostuksessa tai jos investoinnin kohde sijaitsee ilman kiinteää tieyhteyttä olevalla saarella.

 

 

Mitä ei voida tukea?

Tukikelvottomia kustannuksia ovat:

 1. Arvonlisävero (ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija esittää riittävän selvityksen asiasta)
 2. Korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
 3. Osamaksusopimukseen liittyvät sivukulut
 4. Sisäpiirihankinnat

 

Tietyt hankinnat ja toimintamuodot ovat kokonaisuudessaan poissuljettuja maaseudun investointituesta. Seuraavia investointeja ei tueta lainkaan:

 1. Traktorin hankinta
 2. Liikennealan investoinnit
 3. Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 4. Käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
 5. Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 6. Toisen yrityksen osakkeiden, osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen (tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa)
 7. Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon