Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Yrityksen perustamistuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää:

 1. Uuden yrityksen perustamiseen aloittavalle yrittäjälle
 2. Toimivalle yritykselle liiketoiminnan uudistamiseen
 3. Kokeiluihin, jotka edistävät uuden liiketoiminnan aloittamista ja kehittämistä

Aloittavalle yrittäjälle tukea voidaan myöntää ensimmäisen uuden yrityksen (perustettu 1.1.2014 jälkeen) perustamistoimenpiteisiin:

 1. Palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
 2. Tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen
 3. Muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin, lukuun ottamatta investointeja

 

Perustamistukea voit hakea Hyrrän kautta, vaikka sinulla ei vielä olisi Y-tunnusta perustettavalle yrityksellesi. Jos ha­luat jättää hakemuk­sen hen­ki­lö­tun­nuk­sel­la, pai­na Il­man yri­tys­tä -teks­tin ala­puo­lel­ta ole­vas­ta pai­nik­kees­ta.

 

Perustamistukea voidaan myöntää toimivalle yritykselle kun se esimerkiksi suuntautuu kokonaan uudelle toimialalle, siirtyy tuotteiden sijasta tarjoamaan palveluita tai ottaa käyttöön kokonaan uuden liiketoimintamallin. Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

Tukea voidaan myöntää uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:

 1. Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
 2. Messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin osallistumiseen
 3. Muihin uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin toimenpiteisiin

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen liiketoimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun tai uusiin asiakkaisiin.

Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta.

 

Kokeilutoimenpiteet voivat olla yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavaa, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvia uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittelyä, joilla on rajattu laajuus ja aikataulu. Toimenpiteenä voi tällöin olla esimerkiksi tuotekehityshanke tai markkinointisuunnitelman teko.

Tukea voidaan myöntää sekä uudella että jo toimivalle yritykselle.

Tuen määrä

Perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan 5 000€ – 35 000€.

Kokeiluun voidaan myöntää tukea 2 000€ – 10 000 €.

Tuki on kertakorvausluonteinen (ei prosenttiperusteinen) ja se maksetaan 2-3 erässä liiketoiminnan käynnistymisen ja hyväksytyn suunnitelman toteutumisen mukaan.

 

Tuen myöntäminen

Perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 1. Yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 2. Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 3. Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 4. Suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 5. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 6. Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 7. Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

 

Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen voit saada apua yrityssuomi.fi-verkkopalvelusta tai paikallisilta yritysneuvojiltasi (Potkuri ja Taivassalossa Ukipolis). Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi liiketoimintasuunnitelmaan tulee sisältyä suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuunottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnatuun palvelutoimintaa perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.

 

Lue lisää: ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut -sivusto